fbpx

BIDRENTOPRO KASUTUSTINGIMUSED

Kasutustingimused reguleerivad Bidrent OÜ, registrikood 14446981, aadress Suur-Patarei tn 27-7, Tallinn, 10415 („Bidrento“) teenuste kasutamist haldustarkvara platvormil www.pro.bidrento.ee („Teenus“).

Registreerides end Teenuse kasutajaks („Kasutaja“) nõustute käesolevate Tingimustega ning kinnitate, et olete vähemalt 18 aasta vanune. Tingimustega mittenõustumise korral ei ole teil õigust Teenust kasutada.

 

 1. Teenus

Bidrento pakub usaldusväärset haldustarkvaralist platvormi üürikinnisvara haldamiseks ja juhtimiseks, mis aitab maksimeerida üüritulu, vähendada vakantsust ning võimaldab teha üürnike taustakontrolli.

Bidrento on infoühiskonna teenuse pakkuja ning ei ole käsitletav üürniku või üürileandja maakleri või agendina. 

 

 1. Kasutajad

Platvormi kasutajaks on üürnikud ja üürileandjad. Üürnikel on Teenuse kaudu võimalik vaadata temaga seotud üüriobjektide infot, esitada igakuiseid kõrvalkulude näite ja näha temale saadetud üüriarveid. Selleks on vajalik täita üürniku profiiliankeet vajalike isikuandmetega (vt ka Andmekaitsetingimused). Üürileandjatel on võimalik tutvuda üürnike poolt tehtud pakkumistega ja nende profiilidega ning teha järelepärimisi üürnike maksehäirete kohta. Juhul kui üürnikul puudub Eesti isikukood, siis maksehäire päringut teha ei saa.

Üürileandja on kohustatud hoidma Teenuse kaudu saadud üürnike isikuandmeid konfidentsiaalsena ning neid mitte kopeerima või muul viisil taasesitama.

Üürileandja annab Bidrento-le õiguse levitada üürikuulutusi sotsiaalmeedias sh Bidrento Facebooki lehel.

 

 1. Üürilepingu sõlmimine

Sobiva üürniku leidmisel võtab üürileandja temaga ühendust ning soovi korral sõlmib üürilepingu.

Bidrento ei ole üürisuhte pooleks ega vastuta üürniku või üürileandja tegevuse või tegevusetuse eest. Bidrento ei taga, et üürileandja leiab platvormil sobiva üürniku. Samuti ei anna Bidrento lubadusi, et üürnikul on võimalik leida sobiv üüriobjekt.

 

 1. Kasutajakonto

Kasutaja vastutab kasutajakonto kasutamise eest. Kasutaja kohustub Bidrento-t viivitamatult teavitama kasutajakonto kuritarvitamisest või konto kuritarvitamise kahtlusest, paroolide kadumisest või kolmandate isikute valdusesse sattumisest.

Kasutajal on keelatud edastada Teenuse kaudu faile, mis sisaldavad viiruseid või pahatahtlikku tarkvarakoodi.

Kasutaja ei tohi Teenuses esitada valeandmeid. Bidrento ei kontrolli Kasutaja esitatud andmete õigsust ning ei vastuta ebaõigete andmete eest.

Bidrento võib peatada õiguse Teenust kasutada, kui Kasutaja rikub Tingimusi või kui Bidrento leiab, et Kasutaja on käitunud ebaväärikalt teiste Kasutajate või Bidrento suhtes.

Üürikuulutuses võib Kasutaja üüriobjekti kirjeldusesse sisestada üksnes objekti kirjeldavat infot.

Kasutaja tagab, et tal on õiguslik alus Bidrento platvormil sisestatud isikuandmete töötlemiseks. Kasutaja on isikuandmete vastutav töötleja ning Bidrent OÜ volitatud töötleja.

Kasutaja saab Bidrento platvormi kasutada lihtlitsentsi alusel Lepingu kehtivuse ajal. Bidrento platvormi tekstide, graafilise kujunduse, kaubamärkide, oskusteabe, andmebaaside, tarkvara jms intellektuaalse omandi ainuõigused kuuluvad Bidrent OÜ-le. Sätestatud tingimuste rikkumise korral peab Kasutaja hüvitama kahju, mis on tekkinud Bidrent OÜ-le.

Pooled käsitlevad Bidrento platvormi funktsionaalsust oskusteabena ja ärisaladusena, mille osas kehtib kasutamispiirang. Pooled lepivad kokku, et Kasutaja ei arenda ise ega telli kolmandatelt isikutelt tarkvaralahendusi, mis on identsed või sarnased Bidrento platvormiga. Käesolevas punktis sätestatud piirang kehtib kaks kalendriaastat alates Teenuse lõpetamisest. Sätestatud tingimuste rikkumise korral peab Kasutaja hüvitama kahju, mis on tekkinud Bidrent OÜ-le.

 

 1. Teenuse maksumus ja tasumine

Teenuse kasutamise tasu on avaldatud hinnakirjas, mis on kas käesoleva Teenuse lisa või kokku lepitud muul kirjalikul viisil (näiteks e-maili teel) või kehtib hinnakiri mis on veebilehel.  Bidrent OÜ võib muuta hinnakirja, teavitades sellest Kasutajat ette 30 kalendripäeva.

Teenuse alusel osutatavate teenuste eest maksab Kasutaja tasu üks kord kalendrikuus. Arve tasumise tähtaeg on seitse kalendripäeva selle esitamisest. Arve tasumisega viivitamise eest on Bidrent OÜ-l õigus nõuda Kliendilt viivist 0,1% maksmata summalt päevas.

Kasutajale esitatakse korduvad ja perioodilised ettemaksu arved („Arveldustsükkel“). Arveldustsüklid määratakse kas kuu või aasta kaupa, sõltuvalt teenuse sõlmimisel valitud liitumisplaani tüübist.

 

 1. Intellektuaalne omand

Platvormi kaubamärgid, logod, tarkvara, autoriõigus, domeeninimi on Bidrento intellektuaalne omand. Bidrento ei anna Kasutajale intellektuaalse omandi õiguste kasutusõigusi, va ulatuses, mis on vajalik Teenuste kasutamiseks.

Kasutaja ei tohi kopeerida ega teha üldsusele kättesaadavaks Teenuse sisu ilma Bidrento nõusolekuta.

Kasutajad annavad Bidrentole õiguse kasutada lihtlitsentsi korras fotosid, skeeme, jooniseid, teksti jms teoseid, mida Kasutajad lisavad platvormile. Bidrento kasutab teoseid selle jaoks, et kasutada teoseid Teenuse pakkumiseks. Litsents kehtib senikaua, kuni teosed on salvestatud Bidrento platvormil.

 

 1. Tehnilised tingimused

Bidrento eesmärk on pakkuda Kasutajale parima kvaliteedi ja turvalisusega Teenust, kuid Bidrento ei saa tagada, et Teenus on igal ajal katkestusteta, õigeaegne või vigadeta.

Bidrento ei vastuta Teenuse kasutamisel esinevate tehniliste takistuste ja sellest tulenevate kahjude eest, sh kui see on põhjustatud veebimajutuse, internetiteenuse pakkuja või muu teenusepakkuja tegevuse või tegevusetuse tõttu.

 

 1. Vastutus

Bidrento ei vastuta:

 • üürileandja ja üürniku esitatud andmete õigsuse eest;
 • kolmanda osapoole maksehäireraportites ja avalikes andmekogudes sisalduvate andmete õigsuse eest;
 • üürniku maksevõime ja maksedistsipliini eest;
 • üürilepingu täitmise eest;
 • üürilepingu täitmise käigus tekkiva kahju eest;
 • üürileandjale või üürnikule platvormi kasutamise käigus tekkiva kahju eest;
 • platvormil esinevate tehniliste vigade, puuduste ja katkestuste eest. Vastavaid asjaolusid ei loeta tingimuste rikkumiseks.

Bidrento ei vastuta kahju eest, mida Kasutaja saab Teenuse kasutamise, kasutamise võimatuse, katkestuse, andmete muutumise, hävimise või kustutamise tõttu, kui selline sündmus leidis aset Bidrento-st sõltumatutel põhjustel. Bidrento ei vastuta Kasutaja kaudse kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu eest. Bidrento kahju hüvitamise koguvastutuse ülempiiriks on 100 eurot.

Kasutaja on teadlik, et Bidrento ei vastuta üürileandja ning üürniku vahelise lepingu rikkumise ega üürniku poolt tekitatud kahju eest üürileandjale. Bidrento ei vastuta üürileandja vara kahjustamise või kadumise eest.

 

 1. Muud sätted

Bidrento võib peatada Kasutaja õiguse Teenust kasutada, kui Kasutaja rikub käesolevaid tingimusi. Kui Bidrento piirab Teenuse kasutamise õigust, siis ei ole Bidrento kohustatud hüvitama kahju või kulutusi, mis Kasutajale sellest võib tuleneda.

Bidrento võib kasutustingimusi igal ajal muuta teavitades sellest Kasutajat 14 päeva ette. Kui Kasutaja ei nõustu uute kasutustingimustega, peab ta kustutama oma kasutajakonto. Kui Kasutaja ei kustuta kontot, siis loetakse, et ta on nõustunud uute tingimustega.

Kui üürileandja on tarbija, siis ei kohaldata Teenusele 14-päevast taganemisõigust, sest tegemist on üürilepingu sõlmimisele suunatud teenusega.

Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ning kui see ei õnnestu, siis lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

Tarkvara, mis lihtsustab üürikorterite haldamist!

Alusta juba täna!

Jälgi meid sotsiaalmeedias

Email: info@bidrento.ee
Telefon: +372 52 99 345

Copyright 2020 © Bidrent OÜ All rights reserved